كورش

یازار : atabak

«گل نبشته‌ي كورش»

خوروش يا كوروش گوجستك GOHJASTEK

درآن ساختمان، اساساً قبري درميان نيست

 اين كه نخستين بار كوروش انديشه هاي حقوق بشر را طرح كرده است، سخني پوچ است  /جوزف ويزهوفر (Josef Wiesehofer)

اين فرهنگ هنوز متكي به افتخارات دروغين ظاهرا ملي را، كه مورخين فرمان بر كليسا و كنيسه براي ما ساخته اند، به دور اندازيم، به خصلت هاي كهن ايرانيان پيش از داريوش بازگرديم، اتحادي رسمي و قانوني و برابر حقوق را پايه ريزيم و به نيازهاي بوميان ايران توجه كنيم كه صاحبان اصلي اين سرزمين اند و ۷۰۰۰ سال است با اين آب و خاك، بدون ستيزه ي ملي، و در نهايت صبوري، ساخته اند

Barbarism2    منشور يا خيار شور  1<<<<<<

بر خلاف ادعاي شاه، جوزف ويزهوفر (Josef Wiesehofer) شرق شناس پرسابقه از شهر كيل مي گويد كه اين لوح خط ميخي بيش از يك “پروپاگاند” (تبليغ) نيست. او مي گويد: “اين كه نخستين بار كوروش انديشه هاي حقوق بشر را طرح كرده است، سخني پوچ است.”

هانس پتر شاوديگ (Hanspeter Schaudig)، آشورشناس از هايدلبرگ نيز در اين فرمانرواي باستاني، مبارز پيشاهنگ برابري و احترام نمي بيند. زيردستان او بايد پاهاي او را مي بوسيدند.

نزديك به سي سال اين فرمانروا شرق را به جنگ كشيد و ميليون ها انسان را در بند مالياتي خود اسير ساخت. به دستور او بيني و گوش نافرمايان را مي بريدند. محكومان به مرگ را تا سر در خاك مي كردند و خورشيد كار را به پايان مي رساند.

من يك ايراني هستم / كوروش كبير يا چماقي كبير

<<<<3        <<<<4   <<<<5

نام كورش در كتاب تورات به صورت خوروش  آمده است كه در روسي كهن به معناي مار  سياه زهرآگين و يا خروس جنگي است


  • [ ]