بحران هويت

یازار : atabak

بحران هويت

يكي از معضلات اجتماعي جامعه روشنفكري و جوان آذربايجاني امروز بحران هويت است .  به جز جوانان و پيشروان حركت ملي اذربايجان هنوز هم جوان عادي و دانشگاهي اذربايجان از ترك ناميدن خود ابا دارد!!!!!! چرا كه در طول دوران حكومت پهلوي كه آثار شوم آن هنوز هم بر جامعه سنگيني مي كند ناجوانمردانه ترين ضربه ها بر شخصيت تركان ايران وارد آمد! .

در طول حكومت53 ساله  رضاخان وفرزند وي  تركان ايران از توهين ها وبي احترامي هاي آشكار و مستقيم تا تحقيرهاي مدون وكلاسيك در راديو وتلويزيون ودانشگاهها در امان نبودند .

امروزه هم گويي كلمه  ترك كابوس وحشتناكي است كه بر سينه جوان آذربايجاني و جوانان ترك ديگر مناطق كشور سنگيني ميكند!!.در دوران حاكميت پهلوي  صحنه را انچنان بر تركان و حتي كلمه ترك تنگ كردند كه آن عده از جوانان اذربايجاني كه زندگي را نه در مبارزه براي رهايي از ظلم وستم مضاعف پهلوي بر عليه تركان  كه در به دست اوردن نان وآبي بي دردسر مي ديدند تنها راه رهايي از كابوس وحشتناك ترك را در جايگزين كردن اين كلمه با واژه ديگر جستجو ميكردند!!

(آذري) آنهم از نوع غير تركي واژه ي بود كه كشف آن بيشتر از سقوط امپراطوري هزار ساله تركان ايران رضاخان وپان آريائيست ها را خوشحال كرد تا فراريان از هويت تركي را نشان ودرجه ي زيبا و افتخار اميز از نوع  پارسي ارزاني دارند!!!!!!!!!!!!!!!

اري چنين شد كه جوان ترك ايراني  با دو نوع هويت تحقير شده ي تركي وافتخار افرين اذري از نوع پارسي روبرو شد كه نمي دانست اين دومي را چگونه جايگزين اولي كند.

به تركي سخن مي گفت اما خود را آذري ميناميد . او آذري را براي رهايي از واژه ي ترك بر خود برگزيده بود. وقتي از او ميپرسيدي تركي يا آذري ? مي گفت اذري  مي پرسيدي آذري يعني چه ومنظر از آذري چيست ? چيزي براي گفتن نداشت فقط مي خواست ترك نباشد . تركي كه در دوران حكومت پهلوي به بدبخت ترين كم ارزشترين عنصر جامعه تبديل شده بود . ولي همين آذري وقتي پاي از ايران بيرون مينهاد ودل به فرنگستان ميداد ايراني بودن خود را انكار مي كرد وخود را ترك انهم از نوع ايراني اش مي ناميد.

ترك ستيزي از زماني كه امپراطوري چند هزار ساله تركان  با سقوط دولت قاجار پايان يافت و حاكميت نژاد پرستانه رضا خان بر كشور كثير المله ايران تحميل گرديد آغاز شد.

ودر نهايت اين ترك ايراني بود كه مشت محكمي به دهان كثيف و مثل سگ پهلوي كه هي پارس –پارس-پارس-پارس ميكرد زد . وصداي پارس پازس او را ساكت كرد اما و.......


  • [ ]